Otus scops - שעיר מצוי

Otus-scops.jpg

שירה

  • שירה– צלילים טהורים חזרתים מונוטונים . מושמעים במקצב קבוע לאורך הלילה במרווחים של 2-3 שניות. הזכר קורא בקול נמוך והנקבה עונה בצליל גבוהה.