Erithacus rubecula - אדום החזה

Erithacus rubecula_5.png
אדום חזה שירה.png
  • שירה  - מגוונת עם מגוון הברות ומשפטים. מאופיין בצלילים טהורים יורדים עם סלסולים אופייניים. 

  • אזהרה –צליל טהור גבוהה (8 קילו-הרץ) יורד.

  • שיחה –  קולות חד-הברתיים נקיים נשמעים כנקישות על מתכתיות .