top of page

Prinia gracilis - פשוש

שירה

Tilitilitilitilitilitilitilitilitilitili…

פשוש קצר עם חצים.JPG
פשוש ארוך עם חצים.JPG

אזהרה

Pir-pir-pir-pi-pipipipipipi -------pir-pirpi-pipipi-----

  • שירה – קולות מהירים וחזרתים. ההברות החוזרות מסתיימות בעלייה. האופי של הצליל מתואר כפעמון אופניים עם מרווחים קבועים.

פשוש אזהרה עם גובה צליל.JPG

Pipipipipipipipippipipipipipippipi..................

התגודדות

  • אזהרה – קולות מהירים וחזרתים. מבנה הקולות דומה מתחיל בצלילים בודדים או במקבצים ובעת התרגשות יותר רצפים עם הפסקות. כל הברה בנויה מצליל טהור עולה ויורד.

פשוש התגודדות עם גובה צליל.JPG

התגודדות – קולות דומים לאזהרה. רצופים ומתמשכים לעיתים לאורך דקות. גובה הצליל נקבע לפי רמות ההתרגשות של הציפור.

bottom of page