top of page

Parus major - ירגזי

Parus major_flat.png

שירה

-Tititwi---titiwi---tititwi-----tititwi

ירגזי קצר.JPG
ירגזי ארוך.JPG

דיאלוג

----sii-sii-sii------------------------------

ירגזי דיאלוג.JPG

----sii-sii-sii------------------------------sii-sii-sii

אזעקה

ירגזי אזעקה.JPG

קולות פירחונים

eii-tach-ch-ch-tach-tach-----eii-tach-tach ch-----

ירגזי קולות פירחונים.JPG
  • שירה – שלוש הברות שחוזרות על עצמן ברצף עם הפסקות של שניות בודדות בהן לרוב עונה זכר אחר.

  • אזהרה – טריל מאוד מהיר עם מספר הברות מונוטוניות עוקבות עם רווחים של שקט של מספר שניות.

  • התגודדות – קולות חד-הברתיים החוזרים במרווחי זמן קבוע לאורך זמן של יותר משניות בודדות.

 

  • קולות תחנונים – קולות צומרניים החוזרים במרחקים קבועים. נשמעים מפי הנקבה ומפי פירחונים.

bottom of page