top of page

Phylloscopus collybita - עלווית חורף

Phylloscopus collybita_2.png

שירה

Caaa---caa---caaa-

עלווית שירה קצר.JPG
עלווית שירה ארוך.JPG
  • שירה – צלילים טהורים עולים ויורדים לחילופין עם מרווחים של שניות מספר בין משפט למשפט.

שיחה

Towi--towi--------towi--- towi-- towi-------------- towi

עלווית שיחה.JPG
  • שיחה – קולות חד-הברתיים טהורים החוזרים במרווחי זמן קבועים.

bottom of page