top of page

Turdus merula - שחרור

Turdus merula_3.png

שירה

we – waw-wit-wit - tiwill

שחרור שירה קצר.JPG
שחרור שירה ארוך.JPG

שירה  -  איטית עם מרווחים של שלוש שניות, מסתלסלת בשריקה נמוכה ומסתיימת בעלייה גבוהה. מגוון הברות רחב מגוון גדול של משפטים.

pak-pak-pak-pak-pak-pak................

אזהרה תוך מינית

שחרור אזהרה תוך מינית.JPG

אזהרה ארוכה – קולות מתכתיים חד-הברתיים החוזרים הקצב משתנה בהתאם להתרגשות. מאפיין גם קולות התגודדות ותחנונים של פירחונים.

Pik-pik-pirrrrluw

אזהרה חדה

שחרור אזהרה חדה.JPG

אזהרה חדה – טריל מהיר עולה ויורד באורך פחות מ 2 שניות. מאפיין התרגשות גבוהה צליל מוכר בשעות הערביים ממאבקים בין פרטים על טריטוריה.

טריטוריה שקטה 

siit-----------------siit----------------siit---------

שחרור אזהרה שקטה.JPG

טריטוריה שקטה  - צליל חד הברתי גבוהה עם הפסקות ארוכות. מאפיין תנועה בתוך הסבך. 

bottom of page